sta znaci exw paritet

PARITETI: značenje exw uslova

Razumevajući značenje pariteta (IncoTerms) izbećićete skupe greške! Istovremeno, jasno ćete znati na koga padaju određeni troškovi i kada rizik oštećenja ili gubljenja robe prelazi na uvoznika:

  • Ko je odgovoran za dostavu robe?
  • Ko plaća osiguranje i obezbeđuje dokumentaciju?
  • Ko snosi trošak carinjenja i manipulacije pošiljkom?

Najniža cena robe je pod EXW paritetom – no, da li znate koje su prednosti i nedostaci, te koje je značenje exw pariteta? Ukratko:

Prednost za prodavca je ta  što ima najniže troškove i najnižu odgovornost.

Prednost za kupca je to što ima potpunu kontrolu nad troškovima transportom.

ZNAČENJE EXW PARITETA

Pod EXW dobavljač je dužan da robu obezbedi u svojim prostorijama (fabrika, magacin). No ništa više od toga, pa čak ni utovar robe.

Pod ovim uslovima prodavac ima najmanje obaveze i troškove. To znači da kupac snosi sve troškove i sav rizik (transport, osiguranje,  organizovanje izvoza, gubitak, ili  oštećenje robe).

OBAVEZE PRODAVCA:

Obezbeđivanje robe i dokumenata: Robu, komercijalnu fakturu, i paking listu dobavljač je u obavezi staviti na raspolaganje u skladu sa kupoprodajnim ugovorom.

Dozvola, ovlašćenja i formalnosti pri izvozu: Ukoliko situacija zahteva, dobavljač mora dati na uvid dozvolu za izvoz robe.

Ugovori o prevozu i osiguranju: Bez obaveza

Isporuka: Prodavac je dužan da u ugovorenom roku, kupcu stavi na raspolaganje robu (obično u magacinu ili fabrici). Naknadu za kašnjenje snosi prodavac.

Prenos rizika: Prodavac snosi sve rizike štete i gubitka do primopredaje robe.

Podela troškova: Prodavac je dužan da plati sve troškove u vezi sa robom do trenutka primopredaje..

Provera, pakovanje, obeležavanje: Prodavac snosi troškove provere kvaliteta, vaganja, merenja, i prebrojavanje kako bi roba bila predata kupcu u po ugovorenim uslovima.

Takođe, prodavac snosi troškove standardnog izvoznog pakovanja.

OBAVEZE KUPCA:

Plaćanje cene: Kupac mora platiti iznos ugovoren prilikom sklapanja ugovora.

Dozvole, ovlašćenja i formalnosti: Svaku uvoznu/izvoznu dozvolu ili drugo odobrenje, kupac mora pribaviti o svom trošku i riziku.

Ukoliko situacija nalaže, mora obaviti i sve carinske formalnosti za transport kroz tranzitnu državu.

Prevoz i osiguranje: U organizaciji kupca.

Preuzimanje isporuke: Kupac mora preuzeti robe u skladu sa ugovorenim uslovima.

Prenos rizika: Od trenutka preuzimanja, kupac snosi sve rizike od oštećenja i gubitka robe.

Podela troškova: Kupac je dužan da plati sve troškove koji se odnose na preuzimanje robe.

Obaveštenje: Kupac je dužan obavestiti prodavca o vremenu preuzimanja robe.

Pregled robe i inspekcija: Kupac snosi sve troškove pregleda robe pre otpreme i tokom utovara.

Ostale obaveze: Kupac je dužan da plati sve troškove i dažbine prilikom pribavljanja potrebnih dokumenata za izvoz i uvoz robe.

Određene obaveze se ne menjaju neovisno o kom paritetu se radi: obezbeđivanje robe u skladu sa ugovorom  i plaćanje cene robe!

ugovor u kupovini u kini

Iako paritet određuje odgovornosti prodavaca i kupaca, ova pravila ne govore ništa o:

  • detaljnim uslovima prodaje
  • identifikaciji robe koja se prodaje 
  • ugovorene cene robe;
  • metode i uslova plaćanja;
  • koje dokumente prodavac mora dostaviti kupcu radi carinjenja u zemlji kupca;
  • odgovornosti za neisporuku robe ili kašnjenje;
  • mehanizme za rešavanje sporova.

Za sve ove stavke morate imate jasno definisan kupoprodajni ugovor. Idealno overen i preveden na kineski. 

Treba da sadrži sve bitne detalje, odgovornosti, načinu i mestu rešavanja spora, nosioca troškova koje proizilaze iz sporta, visinu naknade u slučaju kršenja ugovora.

Ukoliko je potrebna pomoć pri sastavljanju ugovora ili prilikom pregovaranja uslova kupovine robe u Kini, konsultujte se sa našim agentima.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Step 1 of 3